Recent is een aanvraag gedaan voor de bouw van een bio-energiecentrale aan de Knuttelweg in onze wijk. BEN heeft bij de gemeente een zienswijze hierover ingediend, maar de punten die wij tegen de bouw van deze centrale hebben ingebracht, zijn niet als geldige argumenten ontvangen om de bouw te stoppen. Momenteel loopt nog wel een bezwaarprocedure van 1 van onze BEN-leden tegen de bouw, omdat de bouw in een zwaardere categorie valt dan aan de Knuttelweg is toegestaan. Onze inschatting is dat de kans groot is dat de centrale er wel komt. Dit zou betekenen dat de centrale volgende zomer in bedrijf komt. We zijn daarom al met de directie van MPD (het bedrijf dat de centrale gaat exploiteren) in overleg getreden om de gevolgen voor onze wijk uit te zoeken. Onderstaand treft u onze bevindingen.

 

Geluidshinder

De biomassacentrale wordt gestookt met houtige biomassa (snoeiafval uit het bos en tuinen). Deze wordt aangevoerd met vrachtwagens. De vrachtwagens (in de zomer 6 per week en in de winter 14 per week) worden bestuurd door eigen chauffeurs van het bedrijf en komen onze wijk binnen bij tankstation De Haan en verlaten onze wijk weer via landgoed Kernhem. De vrachtwagens zullen daardoor niet voor extra overlast zorgen in Ede-Noord. Het lossen van de biomassa gebeurt binnen, waardoor ook hier de overlast beperkt zal blijven. De gehanteerde geluidsnormen zullen strenger zijn dan die zijn gebruikt voor Trelleborg (het bedrijf dat hier voorheen zat).

Geur- en uitstootoverlast

Bij het opstarten van de centrale is het mogelijk dat er enige geuroverlast (brandlucht) optreedt. Bij normale operatie van de centrale wordt de biomassa op zeer hoge temperatuur verbrand (1100 0C) en komt er alleen waterdamp uit de schoorsteen. De verdere mogelijke uitstoot (zoals fijnstof) worden door filters weggevangen en worden vanuit de overheid gecontroleerd, omdat er wettelijke normen zijn waar deze uitstoot aan moet voldoen. Uiteraard zullen we ook als bewoners moeten waken voor ongewenste uitstoot.

Beschikbaarheid van energie

De opgewekte energie, voornamelijk in de vorm van warm water, wordt gebruikt om huishoudens van warm water te voorzien voor verwarming e.d.. Dit gebeurt vooralsnog projectmatig, waardoor de opgewekte energie niet direct voor Ede-Noord beschikbaar zal komen. Het water wordt via ondergrondse leidingen getransporteerd naar wijken en bedrijven die al op het netwerk aangesloten zitten.

Meer informatie

Wilt u nog meer weten? U kunt altijd contact opnemen met de bestuursleden van BEN. Daarnaast is er een website van het bedrijf dat de bio-energiecentrale exploiteert (http://warmtebedrijfede.nl/) waarop veel informatie te vinden is. Op de Dwarsweg en Geerweg in Ede bevinden zich al vergelijkbare centrales waar u een kijkje kunt nemen hoe dergelijke centrales eruit zien. Wij zijn uitgenodigd om vanuit BEN een excursie te organiseren voor de bewoners van Ede-Noord naar de centrale aan de Geerweg waar ons uitgelegd zal worden hoe een dergelijke centrale werkt. Er zal hier ook de mogelijkheid zijn voor bewoners om vragen te stellen. Over deze excursie hoort u te zijner tijd meer.