Vanuit de bewoners van de Asakkerhof is er de wens om aanpassingen te realiseren aan de groenvoorziening van de Asakkerhof. De gemeente is gevoelig voor de wensen van de bewoners mits zij het met elkaar eens zijn. Daar waar het gaat om enkele summiere verbeteringen zullen deze vermoedelijk zonder condities door de gemeente worden uitgevoerd. Echter, als de wensen in de richting van een forse aanpassing gaan met daaraan verbonden flinke kosten zal de gemeente van de bewoners een inbreng vragen in de vorm van een bijdrage in het onderhoud (arbeid).

In deze kan worden verwezen naar de initiatieven in de Zeehelden buurt waar de gemeente heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de woonomgeving en de bewoners het onderhoud hiervan op zich hebben genomen. Een zelfde initiatief is in gang gezet door de bewoners van het appartement aan de Asakkerhof. In het voortraject, waarbij een aantal bewoners het contact met de gemeente hebben gelegd, zijn inmiddels door de gemeente vergaande voorstellen gedaan voor een forse verbetering van de groen omgeving. In een later stadium moeten de bewoners alsnog, mede waar het gaat om het onderhoud, een definitief besluiten nemen.

Het bestuur van de belangenvereniging heeft in het najaar een enquete verspreid onder de bewoners van de Asakkerhof. Inmiddels zijn de reacties geïnventariseerd, deze worden door het bestuur besproken met de gemeente om te kijken welke vervolgacties er moeten komen.