De Vika gaat in samenwerking met de Nizo fors uitbreiden. Het bedrijf is de laatste jaren erg hard gegroeid, en heeft besloten voor de locatie Ede te gaan en haar bedrijfsactiviteiten daar te concentreren. De komende jaren worden er tientallen miljoenen geïnvesteerd in terreinen en gebouwen. Vika heeft inmiddels al 2 hectare grond gekocht van het Nizo-complex. Door deze uitbreiding kunnen meerdere productielocaties buiten Ede weer terugkomen naar Ede Noord. (zie ook de website van oostnv.nl)
Ook heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor het realiseren van een biomassa energiecentrale op deze locatie.
Het is duidelijk dat deze uitbreiding ook gevolgen heeft voor onze wijk.
Zo kunt u denken aan extra vrachtverkeer, extra woon-werkverkeer van medewerkers, stank en geluidsoverlast enz.

Op 9 september 2016 is er een informatieavond geweest over deze uitbreiding, georganiseerd door Vika/Nizo en de gemeente Ede.
Twee bestuursleden van BEN en een aantal geïnteresseerde bewoners uit de wijk zijn hier naar toe geweest.
Naar aanleiding van deze informatieavond was het mogelijk een reactie in te dienen bij de gemeente.
Het bestuur van BEN heeft de volgende reactie gegeven:

Hierbij namens de Belangenvereniging Ede-Noord onze reactie n.a.v. de informatie avond van afgelopen woensdag 9 september 2015.                                                                                                      

1.      Allereerst de opmerking dat het bestuur van de Belangen Vereniging Ede-Noord vindt dat bij een uitbreiding van de activiteiten bekeken zou moeten worden of een uitbreiding op deze locatie wel wenselijk is en of een industriegebied geen betere plek zou zijn. 

2.      Nu al rijden er regelmatig vrachtwagens door onze wijk, met de toename van activiteiten (o.a. de biomassacentrale) en de geplande uitbreidingen zien wij dit aantal alleen maar verder groeien (dit geldt zowel voor het vrachtverkeer als het woon/werkverkeer van medewerkers). De omgeving Asakkerweg is een woonwijk en 30km zone en wat ons betreft zeker geen ontsluitingsroute voor vrachtverkeer van en naar Vika. Ons voorstel zou zijn om vanaf de Slingerboslaan een inrij verbod voor vrachtverkeer in te stellen. In tegenstelling tot de perceptie van Vika komen er met grote regelmaat vrachtwagens door onze woonwijk, niet alleen van toeleveranciers maar ook van Vika zelf!

3.      Als er wijzigingen worden aangebracht aan de verkeersituatie ter plaatse (afsluiting Nizolaan) is dat ook het moment om de onveilige verkeersituatie ter plaatse mee te nemen. Fietsers uit de richting Kernhem moeten op de rijbaan van de Kerhemseweg fietsen (terwijl er een fietspad langs de N224 ligt 2m ernaast), hier zou bijvoorbeeld het fietspad kunnen worden verbreed, voor beide richtingen gebruikt kunnen worden en van de rijbaan gescheiden.. Ook de oversteekplaats vanaf de Concordialaan en de ontsluiting daarvan (op 28-5-2015 heeft er nog een ongeval met een auto en een fietser plaats gevonden) zou veiliger moeten worden ingericht, zeker ook omdat hier de ingang van het Vika terrein recht tegenover staat gepland.

4.      Op het reactieformulier staat vermeld dat de Nizolaan op korte termijn wordt afgesloten, dit betekent waarschijnlijk ook dat er ook een poort wordt gecreëerd bij de ingang van de Nizolaan. Dit kan en mag niet leiden tot wachtend vrachtverkeer langs de Kerhemseweg. De breedte van de weg, het verkeersaanbod ter plaatse en de fietsers op de rijbaan zorgen dan voor gevaarlijke situaties.

5.      Graag ontvangen wij kopieën van de getoonde slides, helaas waren die ter plaatse niet beschikbaar.

6.      Normaal gesproken zal een biomassacentrale 24uur per dag in bedrijf zijn, zijn er gegevens bekend met betrekking tot de geluid- en stankoverlast en wat zijn de preventieve geplande acties om overlast voor de omwonenden en de natuur te voorkomen.

7.       Er vanuit gaande dat de biomassacentrale 24 uur per dag in bedrijf is, betekent dit dat ook de aanvoer 24 uur per dag door zal gaan.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de vervolg acties die voortvloeien uit de binnengekomen reacties, daarnaast willen wij als vertegenwoordiger van de aangrenzende woonwijk betrokken worden bij gesprekken over oplossingen om bovenstaande punten op een voor alle partijen acceptabele manier op te lossen.

Ook wijkbewoners hebben in reacties aan de gemeente hun zorgen geuit over deze uitbreiding en gepleit voor aanvullende maatregelen.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur erg kort op deze zaak gaat zitten en actief het contact met de betrokken partijen zal zoeken.
Als er ontwikkelingen zijn dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Inmiddels zijn de slides door de gemeente ter beschikking gesteld.
klik hier om deze te bekijken.

De laatste informatie die wij ontvangen hebben is een brief van de Vika/Nizo over de vertraging die is opgelopen.
Klik hier voor de brief.

De Vika heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente om de Nizolaan te mogen onttrekken aan openbaar gebruik.
Op 13 juni 2016 was er een inloopavond waarin omwonenden zich hierover konden laten informeren. Een aantal bestuursleden van Ben heeft deze inloopavond bezocht.
Reden voor de aanvraag is het feit dat de Vika aan beide kanten van de weg bedrijfsonderdelen heeft staan. Het vervoer van goederen (levensmiddelen) tussen deze bedrijfsonderdelen mag niet over openbare weg. De gemeente wil hierin toestemmen, wel moeten er een paar maatregelen worden genomen.
Zo komt er een schelpenpad langs de Kernhemseweg, vanaf de Nizolaan tot de oversteekplaats bij de Amsterdamseweg.
Er komt een verkeersplateau op de Kernhemseweg ter hoogte van de Nizolaan.
Er is een regeling getroffen met de scouting voor de bereikbaarheid van hun clubhuis.
In principe heeft de onttrekking van deze weg geen gevolgen voor onze wijk. Wel wil het bestuur de Vika zover krijgen om een bord bij de uitrit te plaatsen dat het verboden voor vrachtverkeer is om het terrein links (via onze wijk) te verlaten.